דוחות ומידע כללי

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

לידיעתך, בהתאם להוראות הדין (חוזר 2012-9-18) החלות בעניין איתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, מעבירה סלייס גמל בע"מ. (להלן: החברה) פירוט בדבר חשבונות עמיתיה לאתר מרכזי שהוקם על ידי משרד האוצר באמצעות ממשק אינטרנטי.

במסגרת האתר ניתן לקבל פרטים לגבי קיומו של חשבון אצל גוף מוסדי מסויים.

ככל שבמסגרת הממשק אותרו חשבונות על שמך, הינך מוזמן לפנות למוקד סלייס גמל בע"מ באמצעות הדרכים המפורטות מטה.

בנוסף, ככל שהינך מעוניין שהמידע אודות חשבונותייך יוסר מהממשק, הנך מתבקש להעביר לחברה את הבקשה המפרטת את החשבונות שברצונך להסיר תוך ציון פרטייך המלאים, כולל מספר ת.ז.

פרטייך יוסרו מהממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או, במועד העברת המידע על ידי החברה בממשק האינטרנטי, לפי המאוחר.

לתשומת לבך, החברה תעביר את המידע למשרד האוצר בכל 20 לחודש קלאנדרי.


דוחות חברה

דוחות גמל להשקעה

דוחות חיסכון לכל ילד

דוחות קופות גמל

דוחות קרנות השתלמות

דוחות קופת גמל בניהול אישי – IRA

תקנונים

הודעות חברה