תנאי שימוש

 1.  סלייס גמל בע"מ מאפשרת גישה לאתר האינטרנט (להלן – "האתר") ושימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (אף שתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר – לצורך נוחות הקריאה – הם מופנים לזכר ולנקבה כאחד).
 2. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן – ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 3.  מובהר כי האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, בכפוף להוראות הדין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
 4. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של סלייס גמל להשגת תשואות עודפות.
 5. על אף שסלייס גמל נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, סלייס גמל אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא.
 6. בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש וסלייס גמל, אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.
 7. כל מידע אשר מתייחס לקופות גמל אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופות גמל. כל מידע אשר מתייחס לנייר ערך מסוים או לנכס פיננסי בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישוריות, אינו מהווה הצעה או המלצה.
 8. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן – "הזכויות"). זכויות אלו הן בבעלות סלייס גמל ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן.
 9. האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.
 10. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב – מסלייס גמל. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של סלייס גמל כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע.
 11. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש AS-IS)) כמות שהוא, השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שסלייס גמל עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר.
 12. סלייס גמל אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל. סלייס גמל לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק-ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי – הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.
 13. סלייס גמל לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ-"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת סלייס גמל.
 14. סלייס גמל אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (LINKS) – ככל שיש או יהיו כאלה – באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא – שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.
 15. סלייס גמל מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם סלייס גמל ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, סלייס גמל מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 16. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שסלייס גמל – בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981, ולהוראות כל דין – תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של סלייס גמל. המשתמש מסכים שסלייס גמל תעשה שימוש במידע אודותיו, על מנת לספק לו מידע על כלים שונים שבניהול סלייס גמל.
 17. סלייס גמל שומרת לעצמה הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו ע"י סלייס גמל – ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי סלייס גמל בגין פעולות מסוג זה.
 18. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין סלייס גמל כל קשר או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתנאי שימוש אלה.
 19. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי סלייס גמל, בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל-פה ע"י עובדי סלייס גמל, ייחשב כמחייב המידע המצוי במשרדי סלייס גמל, במסמכיה הרשמיים או שנמסר ע"י עובדי סלייס גמל.
 20. הוראות ותנאים אלה ניתנים לשינוי ע"י סלייס גמל בכל עת ללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי סלייס גמל בקשר עם כך.
 21. כל מקום בתנאים אלה שנאמר סלייס גמל, הכוונה גם לכל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה