קל השתלמות אג"ח

מסלול מספר 11928

דמי ניהול
שנתיים מצבירה: 1%

שיעור השקעה
במניות נמוך

מדיניות ההשקעה שלנו

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

נכון למועד זה, תחת מדיניות ההשקעה לעיל, כספי עמיתי המסלול מושקעים במוצרי חוב שונים, בחלקם הגדול מוצרי חוב לא סחיר

מה זה בעצם חוב לא-סחיר?

חוב לא סחיר, הוא הלוואה שגופים פיננסיים מעניקים לחברות בגדלים שונים, במגוון תחומי פעילות ולמטרות עסקיות שונות.
במסלול ההשקעות האמור ההלוואות ניתנות לאחר שהחברות הלוות עברו בדיקת נאותות, והעמידו בטוחות לאשראי שיקבלו. מדובר בהלוואות בכירות בלבד, אשר יקבלו קדימות על פני כל התחייבות אחרת של הלווה.
חוב לא סחיר מגוון את תמהיל ההשקעות וממזער את החשיפה לשוק ההון.

למה שווה לקחת מזה Slice?

ניתוק משוק ההון

קורלציה נמוכה
לתנודתיות בשווקים

סיכון נמוך

הלוואות בכירות מגובות
בביטחונות בדירוג גבוה

ניהול מקצועי

השקעה בקרנות וגופי השקעות בתחום החוב הלא סחיר מהמובילים בתחומם

כמה דברים שלא ידעתם על חוב לא-סחיר

כמה דברים שלא ידעתם
על חוב לא-סחיר

גופים מוסדיים החלו להחליף את ההשקעה באג"ח לא-סחיר במתן אשראי ישיר ב-2008 כלקח ישיר מהאירועים בשווקים הפיננסיים באותה שנה

גופים מוסדיים בישראל השקיעו בשנה האחרונה בחוב לא-סחיר למעלה מ-100 מיליארד ש״ח

80% מהמשקיעים בקרנות חוב לא-סחיר הם משקיעים מוסדיים או
לקוחות פרטיים אמידים

יפן, גרמניה, בריטניה וישראל מובילות את מגמת המעבר לחוב לא-סחיר בקרב מדינות ה-OECD

לעניין מוצרי החברה:

קופת גמל לתגמולים/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה/קופת פיצויים
ההשקעות במסלולים השונים מתבצעות בכפוף למדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול ובהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה כל סכום עד לסכום הפקדה שנתי המוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לגמל להשקעה לשנת 2022 – 72,616ש"ח).

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.
פטור ממס רווחי הון יינתן במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.

הערות נוספות:
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות.