Slice IRA

כי בתכל'ס מי מכיר את הצרכים שלך
יותר טוב ממך?

כי בתכל'ס מי מכיר את הצרכים שלך יותר טוב ממך?

ניהול אישי - IRA קיים במוצרים הבאים:

קופת גמל

קרן השתלמות

savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
Slice IRA מאפשר לך לנהל את חסכונותיך באופן עצמאי או בעזרת ייעוץ חיצוני, ולהחליט במה להשקיע, מתי וכמה, עם מעטפת רגולטורית שמבטיחה לך את קבלת כלל ההטבות הגלומות בחיסכון בקופת גמל, כמו גם קבלת כלל השירותים התפעוליים הנדרשים.
Slice IRA מאפשר לך לנהל את חסכונותיך באופן עצמאי או בעזרת ייעוץ חיצוני, ולהחליט במה להשקיע, מתי וכמה, עם מעטפת רגולטורית שמבטיחה לך את קבלת כלל ההטבות הגלומות בחיסכון בקופת גמל, כמו גם קבלת כלל השירותים התפעוליים הנדרשים.

מה זה בעצם IRA?

Individual Retirement Account) IRA) הוא למעשה פלטפורמה המאפשרת לך לנהל את השקעות הגמל או ההשתלמות שלך באופן עצמאי, באמצעות חשבון הנפתח עבורך באחד מחברי הבורסה לני"ע בתל אביב. אתה בוחר כיצד לנהל את הקופה, ואנו דואגים לפיקוח ולעמידה בתנאי הרגולציה, ומספקים את כל הדו''חות הנדרשים.

למה שווה לקחת מזה Slice?

החופש לנהל

לשנות את ההרכב בכל רגע, להגיב לכל מצב

המעטפת הרגולטורית המפוקחת

אנו נשגיח שתעמוד בכללי הרגולציה על מנת להבטיח שתהנה מהטבות המס

יתרונות מיסוי מובהקים

כמו בקופת גמל רגילה עם מעט יותר גמישות

מבחר אין סופי של מוצרי השקעה

קרנות, תיקי השקעות,סחיר, אלטרנטיבי, בארץ, בחו"ל, במטבע זר או בשקל

העברה בין דורית​

מהמכשירים המובילים להעברה בין דורית ותכנון ירושה

כמה דברים שלא ידעתם על IRA

כמה דברים שלא ידעתם IRA

בישראל 14 מיליארד ש"ח
מנוהלים בקופות IRA

בארה"ב 90% מהנכסים הפנסיוניים מוחזקים
בחשבונות IRA

אחוז הנכסים האלטרנטיביים בקופות IRA בישראל גבוה פי 2 ויותר מהאחוז בקופות גמל
במסלול הכללי.

ל- 33% מאזרחי ארה"ב
קופות IRA

לעניין מוצרי החברה:

קופת גמל לתגמולים/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה/קופת פיצויים
ההשקעות במסלולים השונים מתבצעות בכפוף למדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול ובהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה כל סכום עד לסכום הפקדה שנתי המוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לגמל להשקעה לשנת 2022 – 72,616ש"ח).

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.
פטור ממס רווחי הון יינתן במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.

הערות נוספות:
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות.

לעניין מוצרי החברה:

קופת גמל לתגמולים/קרן השתלמות/קופת גמל להשקעה/קופת פיצויים
ההשקעות במסלולים השונים מתבצעות בכפוף למדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול ובהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה המקצועי בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים.
אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע נוסף אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.

קופת גמל להשקעה:
ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה כל סכום עד לסכום הפקדה שנתי המוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לגמל להשקעה לשנת 2022 – 72,616ש"ח).

סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.
פטור ממס רווחי הון יינתן במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60.

הערות נוספות:
האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.

אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות.