Slice Solid

חיסכון עקבי ויציב שמנותק מהתנודתיות
של שווקי המניות והאג"ח

חיסכון עקבי ויציב שמנותק מהתנודתיות של שווקי המניות והאג"ח

שיעור השקעה במניות נמוך

ניתן למצוא את יישום האסטרגיה
במוצרים הבאים:
savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה
savings-icon
קופת גמל
fund-icon
קרן השתלמות
invest-icon
גמל להשקעה

שיעור השקעה
במניות נמוך

Solid Slice מאפשר לכם לגוון את החיסכון שלכם עם השקעות אלטרנטיביות שמנותקות מהתנודתיות של שוק ההון.

באמצעות השקעה בחוב לא-סחיר, תוכלו לצמצם את תנודתיות תיק הגמל שלכם ולהגדיל את פוטנציאל התשואה ביחס לאפיקים בסיכון דומה, זאת באמצעות מכשירים שהיו נגישים עד היום רק ללקוחות מוסדיים ולאלפיון העליון.
Slice Solid מאפשר לכם לגוון את החיסכון שלכם עם השקעות אלטרנטיביות שמנותקות מהתנודתיות של שוק ההון.

באמצעות השקעה בחוב לא-סחיר, תוכלו לצמצם את תנודתיות תיק הגמל שלכם ולהגדיל את פוטנציאל התשואה ביחס לאפיקים בסיכון דומה, זאת באמצעות מכשירים שהיו נגישים עד היום רק ללקוחות מוסדיים ולאלפיון העליון.

מה זה בעצם חוב לא-סחיר?

חוב לא-סחיר, הוא הלוואה שגופים פיננסיים מעניקים לחברות בגדלים שונים, במגוון תחומי פעילות ולמטרות עסקיות שונות. ההלוואות ניתנות לאחר שהחברות הלוות עברו בדיקת נאותות, והעמידו בטוחות לאשראי שיקבלו. מדובר בהלוואות בכירות בלבד, אשר יקבלו קדימות על התחייבויות אחרות של הלווה.

חוב לא-סחיר מגוון את תמהיל ההשקעות, ממזער את החשיפה לשוק ההון, ומניב תשואה עודפת, בתנודתיות ובסיכון נמוכים יותר, בהשוואה להשקעות מקבילות.
עד היום, ההשקעה בחוב לא-סחיר היתה שמורה לגופים מוסדיים וללקוחות פרטיים אמידים בלבד. אנחנו ב-Slice מאפשרים למשקיעים פרטיים להשקיע בחוב לא-סחיר באמצעות קופת גמל וקרן השתלמות.

מבנה ההשקעה שלנו

אסטרטגיית Slice Solid משקיעה עד 80% מהנכסים בקרנות שמעניקות אשראי או מחזיקות בזכויות בכירות על החזר הלוואות. כדי להבטיח את איכות ההשקעות, בחרנו להובלת המסלול במנהל השקעות בכיר ובקרנות של Credit Suisse, קבוצת Stepstone, קרן Barak, חברת הביטוח הפניקס ועוד. קרנות אלה הן מהמובילות בעולם, עם התמחות בסוגים שונים של חוב, ובהשקעות בסדרי גודל שונים בפריסה גלובלית.

למה שווה לקחת מזה Slice?

נזילות גבוהה

משיכת כספים תוך ימים בודדים, בשונה מכל השקעה ישירה בקרנות אלו

ניתוק משוק ההון

קורלציה נמוכה
לתנודתיות בשווקים

סיכון נמוך

הלוואות בכירות מגובות
בביטחונות בדירוג גבוה

תשואה עודפת

בהשוואה להשקעות ברמת
סיכון מקבילה

ניהול מקצועי

השקעה בקרנות וגופי השקעות מהמובילים בתחומם

כמה דברים שלא ידעתם על חוב לא-סחיר

כמה דברים שלא ידעתם
על חוב לא-סחיר

הגופים המוסדיים החלו להחליף את ההשקעה באג"ח לא-סחיר במתן אשראי ישיר ב-2008 כלקח ישיר מהאירועים בשווקים הפיננסיים באותה שנה

הגופים המוסדיים בישראל השקיעו בשנה האחרונה בחוב לא-סחיר למעלה מ-100 מיליארד ש״ח

80% מהמשקיעים בקרנות חוב לא-סחיר הם משקיעים מוסדיים או
לקוחות פרטיים אמידים

יפן, גרמניה, בריטניה וישראל מובילות את מגמת המעבר לחוב לא-סחיר בקרב מדינות ה-OECD

קופת גמל לתגמולים:
החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. קופת גמל להשקעה: סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. האמור לעיל כפוף להוראות דין, תקנון הקופה והנחיות החברה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות. קופת פיצויים: החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח
בא לכם משהו אחר?

יש לנו עוד כמה סלייסים בשבילכם